Įvyko Visuotinis narių susirinkimas

🤝💬Penktadienį įvyko Visuotinis narių susirinkimas, kurio metu:

✅Patvirtinti TPA, Valdybos veiklos, finansiniai dokumentai ir Revizijos komisijos išvada;

✅Patvirtinti TPA įstatų pakeitimai, reglamentuojantys išsprendimą atvejų, kuomet TPA pirmininkas, Valdybos narys, išrinkti atstovauti vienos apygardos TPA narius, einamosios kadencijos laikotarpiu persikelia tarnybą tęsti į kitos apygardos teismą, taip pat jų bei Revizijos komisijos nario atsistatydinimo iš pareigų atvejus;

✅Patvirtinanti TPA įstatų pakeitimai, numatantys galimybę TPA pirmininkui, Valdybos nariams ir Revizijos komisijos nariams apmokėti už atliekamą darbą ir sutarta, kad toliau prioritetą teikiant kitiems aktualiems klausimams, detali apmokėjimo tvarka ir sąlygos bus patvirtinti sekančio Visuotinio narių susirinkimo metu;

✅Pritarta TPA nario mokesčio ir stojamojo mokesčio didinimui nuo 15,00 eurų iki 20,00. Šis pakeitimas įsigaliojo sekančią dieną po Visuotinio narių susirinkimo.

✅Trumpai pristatyti planuojami mokymai ir projektai, susiję su TPA, taip pat teisėjų padėjėjų profesijos viešinimu.

💬☑️ Diskutuota apie problemas, su kuriomis susiduria teisėjų padėjėjai, taip pat aptartas nepakankamo darbo užmokesčio klausimas ir galimybė svarstyti teisėjų padėjėjų statuso keitimą, kad šis atitiktų ne tik keliamus reikalavimus, atliekamas funkcijas, atsakomybę, bet ir taptų įrankiu, galinčiu tiesiogiai padėti spręsti šios pareigybės finansavimo klausimą.

Diskusijų metu išgirstos mintys nuteikia pozityviai, todėl kuriant TPA sėkmės istoriją, tikimės dar didesnio narių įsitraukimo ir aktyvaus dalyvavimo🤝

#TeisejųPadėjėjai